Chrzest

Chrzest – jego znaczenie w życiu chrześcijańskim

Dokumenty potrzebne do chrztu dziecka

Chrzest jest pierwszym sakramentem wprowadzającym do wspólnoty Kościoła i pozwalającym przyjmować inne sakramenty. W misterium chrztu św. dokonuje się pierwsze spotkanie człowieka z Bogiem w Chrystusie i w Jego Kościele. Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza: „Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielony jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej”. Chrzest jako „brama sakramentów” otwiera możliwość skutecznego korzystania z następnych łask Bożych mogących spłynąć tylko drogą sakramentalną.

W Katechizmie  Kościoła Katolickiego z kolei czytamy: „Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: «Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie». Zadania, jakie zaciągają rodzice przy chrzcie ich dziecka wynikają z praw i obowiązków wiernych świeckich: „Rodzice, ponieważ dali dzieciom życie, mają bardzo poważny obowiązek i prawo ich wychowania. Stąd też na pierwszym miejscu do chrześcijańskich rodziców należy troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci, zgodnie z nauką przekazaną przez Kościół”.

W tej trudnej pracy i trosce rodziców o rozwój życia Bożego w dziecku mają pomagać rodzice chrzestni. W przypadku rodziców niewierzących albo tragedii ich śmierci rodzice chrzestni przejmują całość troski o religijne wychowanie dziecka. Gdy nie ma gwarancji, by ktokolwiek stał na straży wzrostu łaski chrztu św., Kościół nie udziela tego sakramentu, aż do czasu możliwości podjęcia samodzielnej decyzji w tej sprawie przez dziecko.  

Chrzestny ma więc pomóc podopiecznemu poznawać słowo Boże. Najlepiej, gdy to słowo Boże jest wcielone w niego, w nim żyje. Są ludzie prości, którzy nie umieją dyskutować, ale w ich życiu „tak” oznacza „tak”,  a „nie” oznacza „nie”. I to „tak” jest zgodne z Chrystusowym, i „nie” jest zgodne z Chrystusowym: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj żony bliźniego twego, czcij ojca swego i matkę swoją, będziesz miłował Boga całym sercem, nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Są to proste rzeczy, ale aby żyć według przykazań, trzeba mieć motywację od Chrystusa, który jeszcze do tych przykazań Dekalogu dodaje przykazanie nowe o Boskiej głębi, dostępne jednak ludzkiemu pojmowaniu, a potem widoczne w świadectwie dzięki Duchowi Świętemu działającemu w sakramentach.

Chrzestni obowiązani są pomagać w poznawaniu słowa Bożego przez kontakt osobisty, przez przykład i przez słowo wspomagające, wyjaśniające. Cała rola rodziców chrzestnych – tak zresztą, jak cała rola rodziców wobec swoich dzieci – polega na wspomaganiu ich w wyznawaniu wiary  w Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Nie tylko w świątyni, gdzie wszystko jest na swoim miejscu. Trzeba, doprowadziwszy człowieka do Eucharystii, uwrażliwić go na słuchanie słowa samego Boga i odesłać go  z kościoła, ze świątyni, w tę dżunglę współczesną, w ten labirynt splątanych problemów, gdzie każdy siebie zachwala, gdzie każdy sobie zdobywa sympatyków. Odesłać go, by idąc pokazał, kim jest uczeń Chrystusa.

 

Chrzest dziecka

Chrzest święty może być udzielony dziecku, które mieszka na terenie naszej parafii. Sakrament udzielany jest podczas Mszy św. w niedzielę o godz. 12.00.

Datę chrztu uzgadniamy wcześniej w kancelarii parafialnej.

Rodzice i rodzice chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w katechezie przedchrzcielnej, która odbywa się, po wcześniejszym uzgodnieniu, w dniach kiedy jest czynna kancelaria parafialna, czyli w środę lub w sobotę, lub w innym uzgodnionym terminie.

Potrzebne dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka
  • Akt ślubu kościelnego (związek niesakramentalny - akt ślubu cywilnego)
  • Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych (zaświadczenie, że kandydat na ojca chrzestnego, matkę chrzestną jest wierzącym/wierzącą i praktykującym/praktykującą katolikiem/katoliczką)

Jakie warunki musi spełniać kandydat na ojca / matkę chrzestną?

Kodeks Prawa Kanonicznego określa to w kanonie 874 — § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
2. Ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.
3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Z tych zapisów wynika wprost, że ojcem chrzestnym ani matką chrzestną nie może zostać katolik niemający sakramentu bierzmowania albo katolik żyjący w związku niesakramentalnym (wspólne zamieszkiwanie bez sakramentu małżeństwa), albo taki katolik, który szerokim łukiem omija kościół, a do sakramentów świętych przystępuje już nawet nie od „wielkiego dzwonu”, ale nie przystępuje w ogóle.

Kto wydaje zaświadczenie dla rodziców chrzestnych?

- Zaświadczenie to można uzyskać u proboszcza parafii, na terenie której aktualnie się mieszka (nie ważne jest zameldowanie, ale rzeczywiste przebywanie).

Czy można ochrzcić dziecko poza swoją parafią?

Jest to możliwe, po uprzedniej pisemnej zgodzie proboszcza parafii, na terenie której się mieszka. Niemniej jednak najlepszym miejscem do celebracji chrztu jest świątynia parafialna rodziców dziecka. Podkreśla się w ten sposób, że przez przyjęcie sakramentu dziecko zostaje włączone do wspólnoty Kościoła. Widocznym znakiem Kościoła powszechnego jest konkretna wspólnota parafialna. Sakramenty święte powinny przyjmowane w parafii, w której dziecko mieszka, to znaczy sakramenty powinny być „przeżywane” we wspólnocie parafialnej, do której dziecko wejdzie przez chrzest. Dziecko wejdzie przez chrzest do Ludu Bożego, który przeżywa tajemnice wiary w określonej parafii.

Czy mogą być dwie matki chrzestne lub dwóch ojców chrzestnych?

Nie ma takiej możliwości. W sytuacji wyjątkowej może być jeden chrzestny.

Czy może zamiast chrzestnego być świadek chrztu?

tak, ale dotyczy to tylko chrześcijan, którzy nie przynależą do Kościoła Rzymskokatolickiego.

 

http://www.currenda.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2007/04/art-29.php

Copyright © 2015 - 2023 Parafia pw Św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie